Spolek smluvních pneumoftizeologů, z.s.

Základni informace o SSPf v ČR

 • Spolek smluvních pneumoftizeologů, z.s.( dále jen SSPf ) je dobrovolným sdružením pneumoftizeologů – smluvních partnerů zdravotních pojišťoven.

 • SSPf byl založen 24.10.1997 jako Sdružení smluvních pneumoftizeologů v České republice, od 1.1.2014 je registrován pod názvem Spolek smluvních pneumoftizeologů v České republice.

 • Důvodem ustanovení SSPf je skutečnost, že významná část pneumoftizeologické péče je poskytována lékaři (smluvními partnery zdravotních pojišťoven), pracujících v ambulantní sféře. Význam ambulantní péče je v oboru pneumoftizeologie zásadní a proto vyžaduje specifické organizační podmínky

 

Naše cíle:

 • Podporovat a koordinovat rozvoj všech forem pneumoftizielogické péče s důrazem na péči ambulantní

 • Hájit oprávněné zájmy pneumoftizeologických pacientů

 • Hájit zájmy pracovníků v pneumoftizielogické péči s důrazem na ambulantní sféru a to po stránce odborné, právní i ekonomické

 

Podmínky členství ve sdružení:

 • Členem SSPf může být každý pneumoftizeolog (smluvní partner zdravotní pojišťovny), registrovaný na území ČR a pracující v ambulantní sféře

 

Administrativní postup přijetí za člena SSPf: 

 

 • Vyplnění a podepsání přihlášky
 • Vyplnění a podepsání plné moci pro zastupování Vašeho zdravotnického zařízení v Dohodovacích jednáních se zdravotními pojišťovnami při přípravě cenových dodatků na následující rok a při dalších jednáních (sazebník atd.)
 • Zaslání vyplněných a podepsaných dokumentů na adresu SSPf
 • Potřebné dokumenty a stanovy jsou ke stažení v sekci Aktuální dokumenty